Przejdź do treści

Sklep

INFORMACJE TELEFONICZNE
+48 506 219 698 w godz. 9-20

INFORMACJE TELEFONICZNE
+48 506 219 698 w godz. 9-20

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
DLA KLIENTÓW „FORTUS” SP. Z O.O.

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
 5. SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TOWARU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU 
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://bizuteriamistrzow.pl/ Regulamin skierowany jest do Konsumentów, Przedsiębiorców i innych podmiotów posiadających zdolność prawną, zainteresowanych ofertą Sklepu. 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.bizuteriamistrzow.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę, firmę Fortus Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Brzoskwiniowa 13 posługująca się numerem  NIP 9522128962  

2. Dane kontaktowe Sprzedawcy: 

a) adres pocztowy: Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa

b)  adres poczty elektronicznej: kontakt@bizuteriamistrzow.pl

c) telefon +48 506219698

DEFINICJE:

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bizuteriamistrzow.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia zakupu Produktów.

KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu:

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową (art. 221 K.c.).

PRZEDSIEMBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 3855, art. 5564, art. 5565, art. 5765 K.c. oraz art. 38a ustawy o prawach konsumenta).

PRZEDSIEMBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

SPRZEDAWCA – firma  Fortus Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Brzoskwiniowa 13 posługująca się numerem  NIP 9522128962,  

REGULAMIN – poniższe zasady działania Sklepu Internetowego www.bizuteriamistrzow.pl

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz udostępniony w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta. 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków  dostawy i sposobu płatności.

KONTO– zbiór zasobów  gromadzonych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy/Usługodawcy, w którym  zbierane są informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz, produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym gromadzone są wybrane przez Klienta Produkty lub usługi będące przedmiotem zakupu, gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikowania danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru  zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bizuteriamistrzow.pl.

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

NEWSLETTER – usługa elektroniczna, świadczona przez Sklep Internetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom na automatyczne otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach i innych zmianach oferty Sklepu i jego bieżącej działalności.

DNI ROBOCZE – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem wszelkich uprawnień osób, których dane dotyczą, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności., z którą można się zapoznać na stronie Sklepu pod adresem www.bizuteriamistrzow.pl.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i spełnia wszystkie jego dyspozycje.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem www.bizuteriamistrzow.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1 Niniejszy Regulamin określa zakres i zasady świadczenia usług elektronicznych udostępnianych

w Sklepie Internetowym www.bizuteriamistrzow.pl w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego.

Klient/Usługobiorca może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu. W formularzu rejestracji Klient/Usługobiorca poproszony zostaje o podanie informacji w zależności od formy prawnej w jakiej wystąpi w danej transakcji. 

Konsument podaje: imię i nazwisko, dane adresowe, adres poczty e-mail i nr telefonu a w przypadku Przedsiębiorcy: nazwę firmy,  dane adresowe, nr NIP, telefon i adres poczty e-mail. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest Klientom nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. W każdej chwili i bez podania powodu, Klient może żądać usunięcia Konta  poprzez wysłanie odpowiedniej informacji do Sprzedawcy/Usługodawcy, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@bizuteriamistrzow.pl lub też pisemnie na adres siedziby firmy.

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w Sklepie Internetowym.

Zamówienie w Sklepie Internetowym realizowane jest przy pomocy formularza Zamówienia/Koszyka zakupów, w którym Klient określa asortyment towaru i jego ilość,  a po zatwierdzeniu zamówienia dokonuje wyboru formy płatności i dostawy towaru.  W tym miejscu jeżeli Klient nie jest zalogowany na swoim Koncie, loguje się lub podaje dane adresowe poprzez formularz nie wymagający rejestracji. Realizacja płatności kończy proces realizacji zamówienia na stronie Sklepu Internetowego. Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo w momencie  zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta/Usługobiorcę. 

c) zasady zapisywania i wypisywania się z Newslettera jako usługi elektronicznej świadczonej

w ramach Sklepu Internetowego.

Zapisanie się i zgoda Klienta na korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” znajdującej się na stronie Sklepu: adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje periodyku, zaznaczenie checkboxa potwierdzającego zgodę na otrzymywanie Newslettera i kliknięcie pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub z chwilą składania zamówienia.

Wypisanie się z Newslettera może nastąpić w każdej chwili i bez podania przyczyny. Klient może zrezygnować z realizacji tej usługi elektronicznej poprzez formularz załączony do każdej edycji Newslettera lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem kontakt@bizuteriamistrzow.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

2.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a/ komputer, laptop lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b/ przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej lub inne o podobnych parametrach,

c/ dostęp do poczty elektronicznej,

d/ włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,

e/ minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768

2.3 Klient/Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny

z prawem, mając jednocześnie na uwadze przyjęty obyczaj, poszanowanie praw autorskich i własność intelektualną Sprzedawcy. 

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, spamu czy innych treści promocyjnych.

2.4 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych.

Wszelkie reklamacje związanie z nieprawidłowym działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu,) Usługobiorca może składać pisemnie na adres siedziby Firmy Usługodawcy, lub za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@bizuteriamistrzow.pl 

Dla sprawnej realizacji żądań Usługobiorcy zaleca się by w opisie reklamacji znalazły się informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, daty ujawnienia wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe i oczekiwania Usługobiorcy. Zalecenia te, poza opisem, nie są jednak wymogiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji. 

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. 

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.b niniejszego Regulaminu. 

3.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto to znaczy, że zawiera wymagane prawem podatki. Łączna cena Produktu może jednak zawierać dodatkowe opłaty związane z dostawą Towaru do Klienta lub koszty związane z dodatkowymi usługami, na które zdecydował się Klient, np. opakowanie prezentowe towaru. 

3.3 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta ww. wiadomości e-mail.

3.4 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.b Regulaminu. 

Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie kieruje Zamówienie do realizacji. Czynność ta zostaje potwierdzona przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość tą należy traktować jako zobowiązanie do realizacji Zamówienia i potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości  zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Zapis treści Umowy Sprzedaży jest utrwalony w systemie informatycznym Sklepu i jednocześnie  udostępniony Klientowi poprzez zapisy niniejszego Regulaminu i potwierdzenie wysłane na adres poczty e-mail, o której mówi pkt. 3.1 Regulaminu.

3.5 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treści jest zgodna z Regulaminem.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

Z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione w Sklepie Internetowym Produkty a Sprzedawca w tym celu udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:  

a/ płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

b/ płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

d/płatności kartą płatniczą.

Płatności elektroniczne i za pomocą karty płatniczej odbywają się za pośrednictwem serwisu PayNow.

Płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy należy dokonać na konto nr: 33 1090 2590 0000 0001 2206 5076 Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne, określone są na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” pod adresem  www.bizuteriamistrzow.pl

Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. SPOSÓB, TERMINY I KOSZTY DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU. 

Dostawa Produktu zakupionego w Sklepie Internetowy www.bizuteriamistrzow.pl dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.1 Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej np. koszty dostawy mogą zostać zniesione w ramach określonej kampanii promocyjnej lub z powodu dokonania zakupów powyżej określonego przez Sprzedawcę limitu kwotowego. Wszystkie koszty związane z dostawą Produktu są wskazywane Klientowi podczas składania Zamówienia i na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”. 

Klient może wykorzystać następujące sposoby dostawy Produktu:

Przesyłka kurierska.

5.2 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć do Klienta zamówiony Towar w terminie do 7 Dni Roboczych od momentu wykonania wyrobu. Jeżeli w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin, wiążący jest ten zakomunikowany w opisie. W przypadku gdy Klient zamawia kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który zgodnie z przyjętą wcześniej deklaracją nie może przekroczyć 7 dni roboczych. W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta formy płatności bieg tego terminu rozpoczyna się na dwa sposoby. Od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, gdy Klient uregulował płatność przelewem lub kartą płatniczą lub od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, gdy wybrał płatność za pobraniem.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad zarówno fizycznych jak i prawnych. Odpowiada w tej materii wobec Klienta będącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. 

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy albo przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Nierozpatrzenie reklamacji Klienta w terminach wskazanych w pkt. 6.3 może być dorozumiane jako jej uznanie.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty ujawnienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; nadto: podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji jednak nie wpływa na treść rozstrzygnięcia i decyzję Sprzedającego. 

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie.  Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Do Klienta należy decyzja z jakiego uprawnienia chce skorzystać.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Klient będący Konsumentem może dochodzić roszczeń z tytułu reklamacji towaru przy wykorzystaniu wielu pozasądowych sposobów rozpatrywania takich sporów w szczególności:

a/ jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b/ jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c/ może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

Powyższą pomoc Klient może również otrzymać pod następującymi adresami serwisów internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

d/ złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ponieważ produkt jest wytwarzany na zamówienie, klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA REGULAMINU DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

I PRZEDSIEBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA.

9.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta. Mogą to być osoby fizyczne dokonujące zakupów w Sklepie Internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dla realizacji przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej lub przedsiębiorcy – podmioty posiadające osobowość prawną lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

9.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3 W wypadku Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu. Na Kliencie ciąży obowiązek sprawdzenia w jakim stanie odbiera Towar od przewoźnika.

9.5 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaje wyłączona.

9.6 W wypadku Klientów/Usługobiorców niebędących Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn w formie stosownego oświadczenia.

9.7 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1 000 złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

9.8 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostają poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

Mając na uwadze fakt, że otoczenie gospodarcze i prawne Polsce ulega szybkim zmianom Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych dla  jego działalności przyczyn do których należą: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostawy, zmiany działalności systemu teleinformatycznego spowodowane postępem technologicznym – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r; ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – powołane w pkt. 1.3 oraz inne odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Drogi Kliencie,

dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i zapraszamy do zapoznania się z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.

Formuła niniejszych ogólnych warunków sprzedaży (dalej jako: „OWS”) zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków, na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze produkty, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawieranych między nami a Państwem, w tym złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży będącej przedmiotem naszych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów sprzedaży, w miarę Państwa potrzeb.

Niniejsze OWS, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady, na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy sprzedaży, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się z OWS,

„FORTUS” Sp. z o.o.

 

1) Dane rejestrowe Sprzedającego

„FORTUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492154; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 9522128962, REGON: 147150837.

 

2) Dane kontaktowe Sprzedającego:

 • adres do doręczeń: Fortus Sp. z o.o., ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa
 • adres e-mail: sklep@bizuteriamistrzow.pl
 • nr telefonu: +48 506 219 698

 

3) Definicje

W niniejszych OWS zwracać będziemy się do Państwa bezpośrednio lub też w formie „Klient”, mając przez to na myśli każdą osobę lub podmiot zainteresowany naszą ofertą oraz zawarciem z nami umowy sprzedaży („Umowa Sprzedaży”).

Pisząc o nas, będziemy używali zamiennie sformułowań „my”, „nas” i tym podobnych lub też będziemy nazywać się „Sprzedającym”.

Poprzez „Produkt” rozumiemy wszystkie nasze wyroby, w tym biżuterię, której zamówienie może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

 

4) Przedmiot i warunki zawarcia umowy

Staramy się dopasować do Państwa potrzeb i oczekiwań, dlatego przedmiot Umowy Sprzedaży zawsze ustalamy indywidualnie z Państwem.

Podstawowe informacje o naszym asortymencie znaleźć możecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: BiżuteriaMistrzów.pl. Zastrzegamy, że informacje dostępne na stronie internetowej, w tym wszelkie ogłoszenia, cenniki, reklamy i katalogi, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Celem otrzymania oferty powinni Państwo skontaktować się indywidualnie z nami oraz umówić spotkanie w celu ustalenia przedmiotu i wyceny swojego zamówienia. W takim przypadku wiążące są zawsze indywidualne ustalenia między Klientem a Sprzedającym potwierdzone na piśmie.

Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo złożenie zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży między Państwem a nami przebiega według następującego schematu:

 1. Kontaktują się Państwo z nami w celu złożenia zamówienia, np. telefonicznie (+48 506 219 698) lub mailowo (sklep@bizuteriamistrzow.pl).
 2. Uzgadniamy z Państwem termin spotkania – konsultacji, podczas którego omawiamy wątpliwości i pytania oraz uzgadniamy przedmiot zamówienia, tak aby dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb.*
 3. W przypadku akceptacji oferty przez Państwa podpisujemy na miejscu umowę, której zawarcie potwierdzone zostaje wpłatą zadatku w wysokości zależnej od wartości przedmiotu zamówienia.
 4. W przypadku dodatkowych uzgodnień (negocjacji) umowa zostaje zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia co do kwestii będących przedmiotem naszych uzgodnień (negocjacji).

*Ze względów bezpieczeństwa naszych Produktów nie przechowujemy w biurze firmy. Jeśli jednak przedmiot zamówienia jest aktualnie dostępny w naszym magazynie, możemy sprowadzić go wcześniej, na Państwa życzenie, do naszego biura.

Cena lub wynagrodzenie wskazane w naszej ofercie podane jest w złotych polskich i zawiera należne podatki. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami tytułem Umowy Sprzedaży, a gdy charakter Produktu nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani w naszej ofercie lub w trakcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem Umowy Sprzedaży (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).

Złożenie zamówienia, zawarcie Umowy Sprzedaży oraz ewentualne jej zmiany są możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, to jest osobiście w biurze naszej firmy. Warunki naszej umowy, po uzgodnieniu przedmiotu i szczegółów zamówienia, utrwalamy każdorazowo na piśmie.

Składając zamówienie i akceptując naszą ofertę, powinni Państwo dodatkowo przekazać nam następujące dane umożliwiające zawarcie i realizację Umowy Sprzedaży: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klienta niebędącego konsumentem, który pragnie otrzymać fakturę VAT, także dane firmowe (nazwa, NIP, adres firmy). W przypadku braku lub niejasności niektórych informacji poprosimy Państwa o ich uzupełnienie przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

Sprzedający zastrzega, że rezerwacja wizyty w sprawie wyceny zamówienia, która poprzedza zawarcie ewentualnej Umowy Sprzedaży, traktowana jest jako usługa konsultacyjna, z tytułu której Klient obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w kwocie ustalonej ze Sprzedającym każdorazowo przed umówieniem terminu tej wizyty. W takim wypadku wizytę uznaje się za zarezerwowaną pod warunkiem dokonania przez Klienta wpłaty wymaganej kwoty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, nie później niż w terminie 2 dni kalendarzowych od potwierdzenia terminu wizyty telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej. Zawarcie umowy w zakresie rezerwacji wizyty następuje w takim wypadku na odległość, na podstawie zgodnych ustaleń mailowych lub telefonicznych. W przypadku gdy wizyta dojdzie do skutku, a Sprzedający i Klient zawierają Umowę Sprzedaży, wynagrodzenie za usługę konsultacyjną zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży Produktu.

 

5) Sposób i termin płatności:

Klient obowiązany jest do zapłaty określonej przez Sprzedającego kwoty tytułem zadatku gotówką przy zawarciu Umowy Sprzedaży lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, w zależności od indywidualnych ustaleń stron. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet łącznej ceny Produktu z tytułu Umowy Sprzedaży.

Pozostałą kwotę po odjęciu zadatku (oraz innych ewentualnych wpłat Klienta) Klient obowiązany jest zapłacić Sprzedającemu gotówką najpóźniej w dniu wydania Produktu lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, w zależności od indywidualnych ustaleń stron.

W przypadku zapłaty przelewem płatność uznaje się za dokonaną z chwilą jej zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego lub okazania potwierdzenia przelewu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Produkt pozostaje własnością Sprzedającego do czasu zapłaty przez Klienta całkowitej należności z tytułu Umowy Sprzedaży (zastrzeżenie prawa własności w rozumieniu przepisów art. 589 i n. kodeksu cywilnego).

 

6) Sposób i termin odbioru Produktu:

Sprzedający obowiązany jest do wykonania Produktu zgodnie z ustaleniami z Klientem w terminie wynikającym z Umowy Sprzedaży.

Po wykonaniu Produktu Sprzedający zawiadamia niezwłocznie Klienta o gotowości Produktu do odbioru. Odbiór Produktu odbywa się w biurze firmy w dogodnym, ustalonym przez strony terminie wynikającym z Umowy Sprzedaży.

Strony zobowiązane są współdziałać ze sobą w celu terminowej i zgodnej z ustaleniami realizacji Umowy Sprzedaży, w tym wydania Produktu. W szczególności obejmuje to obowiązek Klienta do dokonania zapłaty wszystkich wymaganych należności na poczet wykonania Produktu ustalonych przy zawarciu Umowy Sprzedaży oraz do odbioru Produktu w terminie ustalonym ze Sprzedającym. Odbiór Produktu i uregulowanie płatności przez Klienta stwierdzone zostanie protokołem odbioru zamówienia, do którego podpisania obowiązane są obie strony lub ich upoważnieni przedstawiciele.

W przypadku braku odbioru Produktu przez Klienta, Sprzedający (niezależnie od innych środków prawem przewidzianych) uprawniony będzie do żądania naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki Klienta. Nadto, Sprzedający może wyznaczyć Klientowi odpowiedni dodatkowy termin do wykonania umowy z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Terminy wykonania Umowy Sprzedaży mogą ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w szczególności z powodu zdarzeń o charakterze siły wyższej. Przesunięcie terminów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje każdorazowo o czas trwania danej przeszkody. Sprzedający niezwłocznie informuje Klienta o wszelkich zaistniałych przeszkodach wpływających na terminy realizacji Umowy Sprzedaży oraz w razie potrzeby ustala z Klientem dalszy tok postępowania, w tym nowe terminy realizacji. Niniejsze zastrzeżenia nie mają na celu wyłączać ani ograniczać ustawowej odpowiedzialności Sprzedającego za nienależyte spełnienie świadczenia wobec Klienta będącego konsumentem.

 

7) Tryb postępowania reklamacyjnego:

Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedającego określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta będącego konsumentem w razie braku zgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady nieistniejące w chwili dostarczenia, spowodowane wyłącznie mechanicznym uszkodzeniem lub niewłaściwym użyciem Produktu przez Klienta.**

Na zakupiony Produkt może być także udzielona odrębna gwarancja, o czym Sprzedający obowiązany jest poinformować Klienta. W takim wypadku Klient ma możliwość złożenia reklamacji także na podstawie udzielonej gwarancji i zgodnie z jej odrębnymi warunkami. Wykonanie uprawnień z takiej gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu braku zgodności Produktu z umową. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o braku zgodności Produktu z umową.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • pisemnie na adres: Fortus Sp. z o.o., ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bizuteriamistrzow.pl.

 

Po otrzymaniu reklamacji Sprzedający ustala indywidualnie z Klientem dalszy tok postępowania, w tym termin ewentualnego udostępnienia Produktu do oględzin umożliwiających ocenę istnienia i przyczyny problemu. Przesłanie lub zwrot Produktu w celu wykonania lub rozpatrzenia reklamacji może nastąpić w biurze Sprzedającego pod adresem: Fortus Sp. z o.o., ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez Klienta dowody (np. zdjęcia, dokumenty, Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedający może także zwrócić się do Klienta z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Zawarte w poniższym punkcie 7. OWS postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

**W takiej sytuacji Sprzedający może zaproponować Klientowi usługę odpłatnej naprawy Produktu, o ile będzie to możliwe. Termin i koszt naprawy uzgadniany jest indywidualnie z Klientem.

8) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

 

9) Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Sprzedający zastrzega, że niniejszy punkt 9. OWS dotyczy wyłącznie przypadków zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z Klientem będącym konsumentem. Niniejszych postanowień nie stosuje się zatem do Umów Sprzedaży Produktów (wyrobów biżuteryjnych), które zawierane są osobiście w siedzibie Sprzedającego i w konsekwencji nie podlegają przepisom o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Konsument, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej.

Powyższe uprawnienie konsumenta może mieć zatem zastosowanie np. do umowy o świadczenie usługi konsultacyjnej, zawieranej z chwilą zarezerwowania terminu odpłatnej wizyty poprzedzającej zawarcie Umowy Sprzedaży.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług liczy się od dnia zawarcia tej umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres: Fortus Sp. z o.o., ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bizuteriamistrzow.pl.

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz dodatkowo zamieszczony jest na końcu niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

W razie odstąpienia od umowy zgodnie z powyższymi postanowieniami Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (z zastrzeżeniem następnego akapitu OWS). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

Zawarte w poniższym punkcie 10. OWS postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

10) Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Niniejszy punkt 10. OWS oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta niebędącego konsumentem. Ponadto niniejszy punkt 10. OWS oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie OWS nie jest niedozwolone.

Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

W razie niewykonania przez Sprzedającego umowy, dla której Klient wpłacił zadatek, Klientowi przysługuje zwrot kwoty odpowiadającej jednokrotności wniesionego zadatku.

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Sprzedającego nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.

Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedającego, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

11) Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży i wykonaniem postanowień niniejszych OWS jest Sprzedający.

Sprzedający dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w umowie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy ze Sprzedającym.

 

CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów przetwarzane mogą być w następujących celach:

 • Wykonanie Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO (obowiązek prawny) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Sprzedający lub jakie mogą być podnoszone wobec Sprzedającego. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Sprzedającego). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sprzedającego, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Sprzedającego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Sprzedającego wynosi sześć lat).
 • Marketing bezpośredni Sprzedającego. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Sprzedającego). Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego , polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek firmy oraz dążeniu do sprzedaży jej produktów lub usług. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sprzedającego, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Sprzedającego działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
 • Jeżeli Klient wyrazi uprzednią zgodę, to dane Klienta mogą być przetwarzane także w innym celu, o którym mowa w udzielanej zgodzie przez Klienta. Podstawę prawną stanowi wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda). Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przekazanie danych przez Sprzedającego nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Sprzedający przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • Dostawcy usług zaopatrujący Sprzedającego w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Sprzedającemu prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia zarządzania sprzedażą, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Sprzedającemu) – jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszymi postanowieniami.
 • Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Sprzedającemu wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszymi postanowieniami.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Klient ma prawo do:

 • dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Sprzedającego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Sprzedającego na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Sprzedającego, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes Sprzedającego) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Sprzedającemu w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie, można kontaktować się z Sprzedającym poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedającego wskazany na wstępie.

 

12) Postanowienia końcowe

Umowa między Sprzedającym i Klientem zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych Umową Sprzedaży (w tym Ogólnymi Warunkami Sprzedaży) zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

13) Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ BIZUTERIAMISTRZOW.PL

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
 5. SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TOWARU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU 
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://bizuteriamistrzow.pl/ Regulamin skierowany jest do Konsumentów, Przedsiębiorców i innych podmiotów posiadających zdolność prawną, zainteresowanych ofertą Sklepu. 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.bizuteriamistrzow.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę, firmę Fortus Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Brzoskwiniowa 13 posługująca się numerem  NIP 9522128962  

2. Dane kontaktowe Sprzedawcy: 

a) adres pocztowy: Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa

b)  adres poczty elektronicznej: kontakt@bizuteriamistrzow.pl

c) telefon +48 506219698

DEFINICJE:

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bizuteriamistrzow.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia zakupu Produktów.

KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu:

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową (art. 221 K.c.).

PRZEDSIEMBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 3855, art. 5564, art. 5565, art. 5765 K.c. oraz art. 38a ustawy o prawach konsumenta).

PRZEDSIEMBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

SPRZEDAWCA – firma  Fortus Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Brzoskwiniowa 13 posługująca się numerem  NIP 9522128962,  

REGULAMIN – poniższe zasady działania Sklepu Internetowego www.bizuteriamistrzow.pl

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz udostępniony w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta. 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków  dostawy i sposobu płatności.

KONTO– zbiór zasobów  gromadzonych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy/Usługodawcy, w którym  zbierane są informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz, produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym gromadzone są wybrane przez Klienta Produkty lub usługi będące przedmiotem zakupu, gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikowania danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru  zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bizuteriamistrzow.pl.

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

NEWSLETTER – usługa elektroniczna, świadczona przez Sklep Internetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom na automatyczne otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach i innych zmianach oferty Sklepu i jego bieżącej działalności.

DNI ROBOCZE – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem wszelkich uprawnień osób, których dane dotyczą, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności., z którą można się zapoznać na stronie Sklepu pod adresem www.bizuteriamistrzow.pl.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i spełnia wszystkie jego dyspozycje.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem www.bizuteriamistrzow.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1 Niniejszy Regulamin określa zakres i zasady świadczenia usług elektronicznych udostępnianych

w Sklepie Internetowym www.bizuteriamistrzow.pl w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego.

Klient/Usługobiorca może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu. W formularzu rejestracji Klient/Usługobiorca poproszony zostaje o podanie informacji w zależności od formy prawnej w jakiej wystąpi w danej transakcji. 

Konsument podaje: imię i nazwisko, dane adresowe, adres poczty e-mail i nr telefonu a w przypadku Przedsiębiorcy: nazwę firmy,  dane adresowe, nr NIP, telefon i adres poczty e-mail. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest Klientom nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. W każdej chwili i bez podania powodu, Klient może żądać usunięcia Konta  poprzez wysłanie odpowiedniej informacji do Sprzedawcy/Usługodawcy, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@bizuteriamistrzow.pl lub też pisemnie na adres siedziby firmy.

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w Sklepie Internetowym.

Zamówienie w Sklepie Internetowym realizowane jest przy pomocy formularza Zamówienia/Koszyka zakupów, w którym Klient określa asortyment towaru i jego ilość,  a po zatwierdzeniu zamówienia dokonuje wyboru formy płatności i dostawy towaru.  W tym miejscu jeżeli Klient nie jest zalogowany na swoim Koncie, loguje się lub podaje dane adresowe poprzez formularz nie wymagający rejestracji. Realizacja płatności kończy proces realizacji zamówienia na stronie Sklepu Internetowego. Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo w momencie  zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta/Usługobiorcę. 

c) zasady zapisywania i wypisywania się z Newslettera jako usługi elektronicznej świadczonej

w ramach Sklepu Internetowego.

Zapisanie się i zgoda Klienta na korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” znajdującej się na stronie Sklepu: adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje periodyku, zaznaczenie checkboxa potwierdzającego zgodę na otrzymywanie Newslettera i kliknięcie pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub z chwilą składania zamówienia.

Wypisanie się z Newslettera może nastąpić w każdej chwili i bez podania przyczyny. Klient może zrezygnować z realizacji tej usługi elektronicznej poprzez formularz załączony do każdej edycji Newslettera lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem kontakt@bizuteriamistrzow.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

2.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a/ komputer, laptop lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b/ przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej lub inne o podobnych parametrach,

c/ dostęp do poczty elektronicznej,

d/ włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,

e/ minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768

2.3 Klient/Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny

z prawem, mając jednocześnie na uwadze przyjęty obyczaj, poszanowanie praw autorskich i własność intelektualną Sprzedawcy. 

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, spamu czy innych treści promocyjnych.

2.4 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych.

Wszelkie reklamacje związanie z nieprawidłowym działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu,) Usługobiorca może składać pisemnie na adres siedziby Firmy Usługodawcy, lub za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@bizuteriamistrzow.pl 

Dla sprawnej realizacji żądań Usługobiorcy zaleca się by w opisie reklamacji znalazły się informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, daty ujawnienia wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe i oczekiwania Usługobiorcy. Zalecenia te, poza opisem, nie są jednak wymogiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji. 

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. 

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.b niniejszego Regulaminu. 

3.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto to znaczy, że zawiera wymagane prawem podatki. Łączna cena Produktu może jednak zawierać dodatkowe opłaty związane z dostawą Towaru do Klienta lub koszty związane z dodatkowymi usługami, na które zdecydował się Klient, np. opakowanie prezentowe towaru. 

3.3 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta ww. wiadomości e-mail.

3.4 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.b Regulaminu. 

Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie kieruje Zamówienie do realizacji. Czynność ta zostaje potwierdzona przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość tą należy traktować jako zobowiązanie do realizacji Zamówienia i potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości  zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Zapis treści Umowy Sprzedaży jest utrwalony w systemie informatycznym Sklepu i jednocześnie  udostępniony Klientowi poprzez zapisy niniejszego Regulaminu i potwierdzenie wysłane na adres poczty e-mail, o której mówi pkt. 3.1 Regulaminu.

3.5 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treści jest zgodna z Regulaminem.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

Z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione w Sklepie Internetowym Produkty a Sprzedawca w tym celu udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:  

a/ płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

b/ płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

d/płatności kartą płatniczą.

Płatności elektroniczne i za pomocą karty płatniczej odbywają się za pośrednictwem serwisu PayNow.

Płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy należy dokonać na konto nr: 33 1090 2590 0000 0001 2206 5076 Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne, określone są na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” pod adresem  www.bizuteriamistrzow.pl

Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. SPOSÓB, TERMINY I KOSZTY DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU. 

Dostawa Produktu zakupionego w Sklepie Internetowy www.bizuteriamistrzow.pl dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.1 Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej np. koszty dostawy mogą zostać zniesione w ramach określonej kampanii promocyjnej lub z powodu dokonania zakupów powyżej określonego przez Sprzedawcę limitu kwotowego. Wszystkie koszty związane z dostawą Produktu są wskazywane Klientowi podczas składania Zamówienia i na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”. 

Klient może wykorzystać następujące sposoby dostawy Produktu:

Przesyłka kurierska.

5.2 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć do Klienta zamówiony Towar w terminie do 7 Dni Roboczych od momentu wykonania wyrobu. Jeżeli w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin, wiążący jest ten zakomunikowany w opisie. W przypadku gdy Klient zamawia kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który zgodnie z przyjętą wcześniej deklaracją nie może przekroczyć 7 dni roboczych. W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta formy płatności bieg tego terminu rozpoczyna się na dwa sposoby. Od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, gdy Klient uregulował płatność przelewem lub kartą płatniczą lub od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, gdy wybrał płatność za pobraniem.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad zarówno fizycznych jak i prawnych. Odpowiada w tej materii wobec Klienta będącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. 

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy albo przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Nierozpatrzenie reklamacji Klienta w terminach wskazanych w pkt. 6.3 może być dorozumiane jako jej uznanie.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty ujawnienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; nadto: podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji jednak nie wpływa na treść rozstrzygnięcia i decyzję Sprzedającego. 

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie.  Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Do Klienta należy decyzja z jakiego uprawnienia chce skorzystać.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Klient będący Konsumentem może dochodzić roszczeń z tytułu reklamacji towaru przy wykorzystaniu wielu pozasądowych sposobów rozpatrywania takich sporów w szczególności:

a/ jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b/ jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c/ może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

Powyższą pomoc Klient może również otrzymać pod następującymi adresami serwisów internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

d/ złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ponieważ produkt jest wytwarzany na zamówienie, klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA REGULAMINU DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

I PRZEDSIEBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA.

9.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta. Mogą to być osoby fizyczne dokonujące zakupów w Sklepie Internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dla realizacji przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej lub przedsiębiorcy – podmioty posiadające osobowość prawną lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

9.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3 W wypadku Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu. Na Kliencie ciąży obowiązek sprawdzenia w jakim stanie odbiera Towar od przewoźnika.

9.5 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaje wyłączona.

9.6 W wypadku Klientów/Usługobiorców niebędących Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn w formie stosownego oświadczenia.

9.7 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1 000 złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

9.8 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostają poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

Mając na uwadze fakt, że otoczenie gospodarcze i prawne Polsce ulega szybkim zmianom Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych dla  jego działalności przyczyn do których należą: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostawy, zmiany działalności systemu teleinformatycznego spowodowane postępem technologicznym – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r; ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – powołane w pkt. 1.3 oraz inne odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym BiżuteriaMistrzów.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) jest spółka  „FORTUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492154; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 9522128962, REGON: 147150837, adres poczty elektronicznej: sklep@bizuteriamistrzow.pl oraz numer telefonu: (+48) 506 219 698 (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

 

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona Internetowa ma wyłącznie charakter informacyjny, co oznacza, że za jej pośrednictwem nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży prezentowanych na Stronie produktów. Wszelkie reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach i usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek indywidualnego zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży określonymi przez Właściciela, a także mogą być przedmiotem ustaleń stron, prowadzonych przed zawarciem umowy na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela. 

Przed nawiązaniem kontaktu zachęcamy do skorzystania z dostępnego na Stronie katalogu produktów i formularza zamówienia, który umożliwia wstępny wybór i określenie specyfikacji interesującego Państwa produktu. Następnie mogą Państwo przesłać do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, aby otrzymać indywidualną ofertę sprzedaży. Złożenie zapytania ofertowego nie nakłada na Państwa żadnych dodatkowych zobowiązań.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

 

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. Na Stronie Internetowej udostępniane są informacje
o prowadzonej przez Właściciela działalności gospodarczej oraz jego produktach i usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
 • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest również wykorzystywanie Strony do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam).

Korzystanie ze Strony wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pomocą formularza kontaktowego;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@bizuteriamistrzow.pl;
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 506 219 698;
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa.


W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania.

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie Internetowej dostępne są usługi elektroniczne: formularz zamówienia oraz formularz kontaktowy.

 1. Formularz zamówienia – pozwala na skompletowanie wstępnego zamówienia poprzez wybór produktu i jego specyfikacji spośród pozycji dostępnych aktualnie w katalogu produktów na Stronie Internetowej. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego produktu dostępnego na Stronie do elektronicznego koszyka. Zamówienie skompletowane za pomocą formularza zamówienia ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży produktu po wskazanej w nim cenie.

  Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą skompletowania zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z formularza zamówienia przez użytkownika. Skompletowanie zamówienia ma charakter niewiążący i nie zobowiązuje użytkownika do zawarcia umowy sprzedaży wybranego produktu.

 2. Formularz kontaktowy – pozwala na wysłanie zapytania lub wiadomości do Właściciela Strony Internetowej. Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez użytkownika – (1) przejściu do zakładki „Kontakt”  lub innego miejsca na Stronie, w którym widoczny jest formularz kontaktowy, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Formularz kontaktowy wymaga podania treści wiadomości kierowanej do Właściciela oraz następujących danych kontaktowych użytkownika: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

  Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

 

Treści wysyłane przez użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne, zgodne z prawem oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest przesyłanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Właściciela albo inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, produkty i usługi.

 

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń wyłącznie w zakresie własnego, niekomercyjnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w szerszym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

 

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony: 

 • za pomocą formularza kontaktowego;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@bizuteriamistrzow.pl;  
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 506 219 698;
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ BIZUTERIAMISTRZOW.PL

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
 5. SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TOWARU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU 
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://bizuteriamistrzow.pl/ Regulamin skierowany jest do Konsumentów, Przedsiębiorców i innych podmiotów posiadających zdolność prawną, zainteresowanych ofertą Sklepu. 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.bizuteriamistrzow.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę, firmę Fortus Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Brzoskwiniowa 13 posługująca się numerem  NIP 9522128962  

2. Dane kontaktowe Sprzedawcy: 

a) adres pocztowy: Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa

b)  adres poczty elektronicznej: kontakt@bizuteriamistrzow.pl

c) telefon +48 506219698

DEFINICJE:

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bizuteriamistrzow.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia zakupu Produktów.

KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu:

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową (art. 221 K.c.).

PRZEDSIEMBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 3855, art. 5564, art. 5565, art. 5765 K.c. oraz art. 38a ustawy o prawach konsumenta).

PRZEDSIEMBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

SPRZEDAWCA – firma  Fortus Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Brzoskwiniowa 13 posługująca się numerem  NIP 9522128962,  

REGULAMIN – poniższe zasady działania Sklepu Internetowego www.bizuteriamistrzow.pl

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz udostępniony w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta. 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków  dostawy i sposobu płatności.

KONTO– zbiór zasobów  gromadzonych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy/Usługodawcy, w którym  zbierane są informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz, produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym gromadzone są wybrane przez Klienta Produkty lub usługi będące przedmiotem zakupu, gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikowania danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru  zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bizuteriamistrzow.pl.

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

NEWSLETTER – usługa elektroniczna, świadczona przez Sklep Internetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom na automatyczne otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach i innych zmianach oferty Sklepu i jego bieżącej działalności.

DNI ROBOCZE – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem wszelkich uprawnień osób, których dane dotyczą, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności., z którą można się zapoznać na stronie Sklepu pod adresem www.bizuteriamistrzow.pl.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i spełnia wszystkie jego dyspozycje.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem www.bizuteriamistrzow.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1 Niniejszy Regulamin określa zakres i zasady świadczenia usług elektronicznych udostępnianych

w Sklepie Internetowym www.bizuteriamistrzow.pl w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego.

Klient/Usługobiorca może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu. W formularzu rejestracji Klient/Usługobiorca poproszony zostaje o podanie informacji w zależności od formy prawnej w jakiej wystąpi w danej transakcji. 

Konsument podaje: imię i nazwisko, dane adresowe, adres poczty e-mail i nr telefonu a w przypadku Przedsiębiorcy: nazwę firmy,  dane adresowe, nr NIP, telefon i adres poczty e-mail. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest Klientom nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. W każdej chwili i bez podania powodu, Klient może żądać usunięcia Konta  poprzez wysłanie odpowiedniej informacji do Sprzedawcy/Usługodawcy, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@bizuteriamistrzow.pl lub też pisemnie na adres siedziby firmy.

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w Sklepie Internetowym.

Zamówienie w Sklepie Internetowym realizowane jest przy pomocy formularza Zamówienia/Koszyka zakupów, w którym Klient określa asortyment towaru i jego ilość,  a po zatwierdzeniu zamówienia dokonuje wyboru formy płatności i dostawy towaru.  W tym miejscu jeżeli Klient nie jest zalogowany na swoim Koncie, loguje się lub podaje dane adresowe poprzez formularz nie wymagający rejestracji. Realizacja płatności kończy proces realizacji zamówienia na stronie Sklepu Internetowego. Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo w momencie  zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta/Usługobiorcę. 

c) zasady zapisywania i wypisywania się z Newslettera jako usługi elektronicznej świadczonej

w ramach Sklepu Internetowego.

Zapisanie się i zgoda Klienta na korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” znajdującej się na stronie Sklepu: adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje periodyku, zaznaczenie checkboxa potwierdzającego zgodę na otrzymywanie Newslettera i kliknięcie pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub z chwilą składania zamówienia.

Wypisanie się z Newslettera może nastąpić w każdej chwili i bez podania przyczyny. Klient może zrezygnować z realizacji tej usługi elektronicznej poprzez formularz załączony do każdej edycji Newslettera lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem kontakt@bizuteriamistrzow.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

2.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a/ komputer, laptop lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b/ przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej lub inne o podobnych parametrach,

c/ dostęp do poczty elektronicznej,

d/ włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,

e/ minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768

2.3 Klient/Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny

z prawem, mając jednocześnie na uwadze przyjęty obyczaj, poszanowanie praw autorskich i własność intelektualną Sprzedawcy. 

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, spamu czy innych treści promocyjnych.

2.4 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych.

Wszelkie reklamacje związanie z nieprawidłowym działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu,) Usługobiorca może składać pisemnie na adres siedziby Firmy Usługodawcy, lub za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@bizuteriamistrzow.pl 

Dla sprawnej realizacji żądań Usługobiorcy zaleca się by w opisie reklamacji znalazły się informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, daty ujawnienia wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe i oczekiwania Usługobiorcy. Zalecenia te, poza opisem, nie są jednak wymogiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji. 

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. 

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.b niniejszego Regulaminu. 

3.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto to znaczy, że zawiera wymagane prawem podatki. Łączna cena Produktu może jednak zawierać dodatkowe opłaty związane z dostawą Towaru do Klienta lub koszty związane z dodatkowymi usługami, na które zdecydował się Klient, np. opakowanie prezentowe towaru. 

3.3 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta ww. wiadomości e-mail.

3.4 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.b Regulaminu. 

Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie kieruje Zamówienie do realizacji. Czynność ta zostaje potwierdzona przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość tą należy traktować jako zobowiązanie do realizacji Zamówienia i potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości  zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Zapis treści Umowy Sprzedaży jest utrwalony w systemie informatycznym Sklepu i jednocześnie  udostępniony Klientowi poprzez zapisy niniejszego Regulaminu i potwierdzenie wysłane na adres poczty e-mail, o której mówi pkt. 3.1 Regulaminu.

3.5 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treści jest zgodna z Regulaminem.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

Z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione w Sklepie Internetowym Produkty a Sprzedawca w tym celu udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:  

a/ płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

b/ płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

d/płatności kartą płatniczą.

Płatności elektroniczne i za pomocą karty płatniczej odbywają się za pośrednictwem serwisu PayNow.

Płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy należy dokonać na konto nr: 33 1090 2590 0000 0001 2206 5076 Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne, określone są na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” pod adresem  www.bizuteriamistrzow.pl

Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. SPOSÓB, TERMINY I KOSZTY DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU. 

Dostawa Produktu zakupionego w Sklepie Internetowy www.bizuteriamistrzow.pl dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.1 Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej np. koszty dostawy mogą zostać zniesione w ramach określonej kampanii promocyjnej lub z powodu dokonania zakupów powyżej określonego przez Sprzedawcę limitu kwotowego. Wszystkie koszty związane z dostawą Produktu są wskazywane Klientowi podczas składania Zamówienia i na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”. 

Klient może wykorzystać następujące sposoby dostawy Produktu:

Przesyłka kurierska.

5.2 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć do Klienta zamówiony Towar w terminie do 7 Dni Roboczych od momentu wykonania wyrobu. Jeżeli w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin, wiążący jest ten zakomunikowany w opisie. W przypadku gdy Klient zamawia kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który zgodnie z przyjętą wcześniej deklaracją nie może przekroczyć 7 dni roboczych. W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta formy płatności bieg tego terminu rozpoczyna się na dwa sposoby. Od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, gdy Klient uregulował płatność przelewem lub kartą płatniczą lub od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, gdy wybrał płatność za pobraniem.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad zarówno fizycznych jak i prawnych. Odpowiada w tej materii wobec Klienta będącego Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. 

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy albo przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Nierozpatrzenie reklamacji Klienta w terminach wskazanych w pkt. 6.3 może być dorozumiane jako jej uznanie.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty ujawnienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; nadto: podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji jednak nie wpływa na treść rozstrzygnięcia i decyzję Sprzedającego. 

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie.  Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Do Klienta należy decyzja z jakiego uprawnienia chce skorzystać.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Klient będący Konsumentem może dochodzić roszczeń z tytułu reklamacji towaru przy wykorzystaniu wielu pozasądowych sposobów rozpatrywania takich sporów w szczególności:

a/ jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b/ jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c/ może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

Powyższą pomoc Klient może również otrzymać pod następującymi adresami serwisów internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

d/ złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ponieważ produkt jest wytwarzany na zamówienie, klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA REGULAMINU DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

I PRZEDSIEBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA.

9.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta. Mogą to być osoby fizyczne dokonujące zakupów w Sklepie Internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dla realizacji przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej lub przedsiębiorcy – podmioty posiadające osobowość prawną lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

9.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3 W wypadku Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu. Na Kliencie ciąży obowiązek sprawdzenia w jakim stanie odbiera Towar od przewoźnika.

9.5 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaje wyłączona.

9.6 W wypadku Klientów/Usługobiorców niebędących Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn w formie stosownego oświadczenia.

9.7 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1 000 złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

9.8 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostają poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

Mając na uwadze fakt, że otoczenie gospodarcze i prawne Polsce ulega szybkim zmianom Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych dla  jego działalności przyczyn do których należą: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostawy, zmiany działalności systemu teleinformatycznego spowodowane postępem technologicznym – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r; ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – powołane w pkt. 1.3 oraz inne odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób korzystających ze Strony Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies i narzędzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest spółka  „FORTUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492154; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 9522128962, REGON: 147150837, adres poczty elektronicznej: sklep@bizuteriamistrzow.pl oraz numer telefonu: (+48) 506 219 698 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Właścicielem Strony Internetowej.

Dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na Stronie Internetowej oraz w niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do skorzystania z określonych usług elektronicznych może skutkować brakiem możliwości skorzystania z tych usług (np. brak możliwości wysłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego). Podanie danych osobowych jest w takim wypadku konieczne do prawidłowego skorzystania z usług Strony Internetowej udostępnianych przez Administratora oraz jest wymogiem umownym. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy lub podjęcia przez Administratora działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. przesłanie oferty w odpowiedzi na kontakt), wskazany jest na Stronie Internetowej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem wynikającym z niniejszego dokumentu.

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności wtedy, gdy ta osoba jest dzieckiem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony Internetowej przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 

 

CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ 

Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego użytkownika na Stronie Internetowej.

Administrator może przetwarzać dane osobowe na Stronie Internetowej w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez okres zgodnie z poniższą tabelą:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Okres przechowywania danych

Zawarcie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (umowa) – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (np. przesłanie oferty w odpowiedzi na zapytanie)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy z Administratorem.

Marketing bezpośredni 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz docieraniu ze swoimi produktami i usługami do szerszego grona odbiorców

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania informacji marketingowych od Administratora (np. w ramach newslettera)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie ze Strony Internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Strony Internetowej

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu na Stronie Internetowej

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu na Stronie Internetowej celem poprawy funkcjonowania Strony Internetowej

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

 

ODBIORCY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ 

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania lub serwera). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 

Dane osobowe użytkowników Strony Internetowej mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym jego Strony Internetowej oraz świadczenie usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie prawne lub doradcze (w szczególności kancelaria prawna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

PROFILOWANIE

Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania. 

Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie Internetowej. Efektem korzystania z profilowania na Stronie Internetowej może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przypomnienie o niedokończonych działaniach na Stronie, przesłanie propozycji produktu lub usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Administratora. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu czy też oferty Administratora.

Profilowanie na Stronie Internetowej polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na Stronie, np. poprzez analizę dotychczasowej historii aktywności na Stronie Internetowej, w tym przeglądanych produktów. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy lub ofertę.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie.

 

COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ I ANALITYKA

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez Stronę Internetową można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę

 1. własne (tworzone przez Stronę Internetową Administratora) oraz 
 2. należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej Stronę Internetową: 

 1. sesyjne (przechowywane do czasu opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz 
 2. stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

Ze względu na cel ich stosowania

 1. niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej), 
 2. funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie Strony Internetowej do preferencji osoby odwiedzającej stronę), 
 3. analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze Strony Internetowej),
 4. marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej Stronę Internetową w celu wyświetlania tej osobie reklam, mierzenia ich skuteczności, ich personalizacji oraz prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od Strony Internetowej, takich jak portale społecznościowe lub inne strony należące do tej samej sieci reklamowej co Strona Internetowa Administratora)

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących konkretnych celach:

Cele stosowania plików Cookies na Stronie Internetowej Administratora

zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy i ankiet (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)

wyświetlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam oraz ignorowania reklam, których użytkownik nie chce oglądać, mierzenia skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech zachowania osób odwiedzających Stronę Internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebooka, tj. firmy Meta Platforms Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez Stronę Internetową, jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

w przeglądarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: www.cookiemetrix.com  lub  www.cookie-checker.com

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na działanie niektórych elementów Strony Internetowej.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome 

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer 

w przeglądarce Opera 

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na Stronie Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową i analizie ruchu na Stronie Internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Stronę Internetową oraz sposób ich zachowania na Stronie Internetowej, informacje na temat urządzeń
i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie Internetowej – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.  

W związku z możliwością korzystania przez Administratora na Stronie Internetowej z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Stronę (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Stronę Internetową, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy bowiem tylko niniejszej Strony Internetowej Administratora oraz danych osobowych przetwarzanych w związku z jej używaniem.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty